Ászf

A knitkate design által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöllek az oldalamon! Köszönöm, hogy vásárlásod során engem tisztelsz meg bizalmaddal!

Kérlek, hogy megrendelésed véglegesítése előtt figyelmesen olvassd el a jelen dokumentumot, mert megrendelésed véglegesítésével elfogadod jelen ÁSZF tartalmát, és az ÁSZF maradéktalanul a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi !

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével, szállítással kapcsolatban kérdésed merült fel, vagy amennyiben egyedi igényed szeretnéd velem megbeszélni, úgy kérlek, vedd fel velem a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://knitkate.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedj elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

I. Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: Lampertné Iszak Katalin ev.

Székhely: 8200 Veszprém, Március 15.u. 7/c

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Március 15.u. 7/c

Nyilvántartásba vevő hatóság: Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Kormányablak Osztály

Nyilvántartási szám: 54026386

Adószám: 55361783-1-39

Képviselő: Lampertné Iszak Katalin

Telefonszám: 0630/464-0021

E-mail: info@knitkate.hu

Honlap: https://www.knitkate.hu

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-84847061

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Profi Tárhely Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.

Elérhetőség: 0620/2540866, ugyfelszolgalat@profitarhely.hu

II. Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Eladó: Lampertné Iszak Katalin egyéni vállalkozó, a knitkate design üzemeltetője (székhely: 8200 Veszprém, Március 15.u. 7/c adószám: 55361783-1-39)

Vevő/Ön:  minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Eladó termékét a knitkate design honlap igénybevételével online megvásárolja;

Honlap: az Eladó részéről üzemeltetett https://knitkate.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül;

Szerződés:  Egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás) az Eladó és a Vevő között a honlap és elektronikus levelezés igénybevételével termékrendelés véglegesítése következtében, az eladói visszaigazolás megküldése mellett, magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi;

Szerződő Felek: az Eladó, és az egyedi adásvételi szerződést Vevőként megkötő jogalany együttes megnevezése;

Termék: az Eladó részéről előállított, a knitkate design honlapon adásvételi felhívással közölt árucikk;

Vételár: a megkötésre került Egyedi adásvételi szerződés alapján Eladó által nyújtandó Szolgáltatás ellenértéke;

Szolgáltatás: az Eladó weboldalán aktuálisan megrendelhető késztermékek a Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása és kiszállítása;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

  1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
  2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

III. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

IV. Az Általános Szerződési Feltételek személyi, tárgyi és időbeli hatálya

Jelen szerződés Lampertné Iszak Katalin egyéni vállalkozó (a knitkate design oldal üzemeltetője), valamint az általa Magyarország területén előállított és forgalmazott termékeket megvásároló jogalany (a továbbiakban: vásárló) közötti adásvételi jogviszony általános feltételeit rendezi.

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 2020. január 01-től határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazandó.

V. Kisegítő szabályok

Az ÁSZF és az Egyedi adásvételi szerződés eltérő rendelkezése hiányában, az Eladó és Vevő között adásvételi jogviszony tekintetében meghatározott bármilyen határidő számítása munkanapokban történik.

A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. az elállást, stb.) az Eladó székhelyére, illetve a Vevőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.

A Vevő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi adásvételi szerződés létrejöttét követően, az adott vásárláshoz kapcsolódóan a szállítási adataiban joghatályos módosítást nem eszközölhet. Ennek megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Vevő tartozik helytállni. Az Eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak a vállalkozás adószám és székhely adatai körében terheli, és ennek az ÁSZF vonatkozó módosításával tesz eleget

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

Az egyedi adásvételi megállapodásban, illetőleg az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi adásvételi megállapodásból – ideértve az ÁSZF-et is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek.

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Telefon: 0630/4640021

Email: info@knitkate.hu

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatlak, hogy velem szemben fogyasztói panasszal élhetsz. Amennyiben az fogyasztói panaszod elutasítjuk, úgy jogosult vagy a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamar által működtetett Baranya Megyei Békéltető testület

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,

telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422

KRID: 667360112    

e-mail: info@baranyabekeltetes.hu

 web: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím:
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
6001 Kecskemét  Pf.  228.
Tel.: (+36) 76 501 525, 501 532

Fax: (+36) 76 501 538
Mobil: (+36) 70 938 4765

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon:46/501-091 (új ügyek)

46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapest

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím : bekeltet.bkik.hu

Csongrád Megyei

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán

Telefon: +36-62/554-250/118

Ügyfélfogadás: H-P: 9.00-11.00 között

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Szabó Brigitta békéltető testületi ügyintéző, ügyfélkapcsolati koordinátor

Telefon: 06-22/510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: https://www.bekeltetesfejer.hu/

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Új helyen az ügyfélfogadás!

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő 9.00 – 12.00

Szerda 9.00 – 12.00

Péntek 9.00 – 12.00

Telefon: +36 36 416-660/105 mellék

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Levélcím: 3300 Eger, Postafiók 440.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 303-304. szoba.

e-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

telefon: 20/373-2570

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában kötelező maszkviselés lépett életbe a vírushelyzet kialakulása miatt.

Kérjük, a maszkviselés és a 1,5 méteres távolság betartását!

Kérjük, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testülethez benyújtandó iratokat – amennyiben módjában áll – szíveskedjenek elektronikus vagy postai formában továbbítani a kialakult vírushelyzet miatt.

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Postacím: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő

Békéltető Testület 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

A járványhelyzetre való tekintettel előnyben részesítjük a telefonon történő ügyfélszolgálati tanácsadást, ezzel kapcsolatban kérem, hívja a 20/373-2570 telefonszámot hétfőtől péntekig munkaidőben.

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-010

Fax: 06-34-316-259

Email: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.

Telefon: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Web: www.nkik.hu , www.bekeltetes-nograd.hu

A testület hivatali kapujának elérhetősége: KRID: 166469396

A Pest Megyei Békéltető Testület székhelye:
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-792-7881

Honlapunk: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

Panasz elektronikus beadása:

PMKIK hivatali kapun keresztül PMKIKBEKEL  KRID:560351920

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Somogy Megyei Békéltető testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-000,  06-82-501-026

e-mail cím: skik@skik.hu

www.skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Elnök:   Mónus Gréta
Cím:   7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon:      06-74-411-661
Mobil:         06-30-664-2130
Fax:            06-74-411-456
E-mail:  kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

hétfő: 8.00-18.00

kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8.00-13.00

telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645

Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs

e-mail: bea@vmkik.hu

Dr. Kövesdi Zoltán Békéltető Testület elnöke

telefon: 30/9566-708

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a Békéltető Testület ügyfélfogadása bizonytalan ideig szünetel

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: ügyfélfogadási időben: 06-88-814-121, a kamara titkársága: 06 88 814-111

Fax: 06-88-412-150

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Hivatali kapu KRID, rövid név: 262219313, VKIKBT

Elektronikus ügyintézés: e-papír  Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel (VKIKBT)

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

http://www.bekelteteszala.hu/

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha panaszt kívánsz tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akarsz feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheted az online vitarendezés eszközét.

A portálon Te és a kereskedő, akivel szemben panasszal éltél, közösen kiválaszthatjátok a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

VI. Árak

Az árak forintban értendők. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár esetén” pontja alapján jár el. A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, ami egyébként a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre, kivéve, ha az egyedi adásvételi szerződés keretében olyan terméket vásárolt, ami ingyenes kiszállítás alá esik, mert ebben az esetben az együttesen megrendelt termékek árát kiszállítási díj egyáltalán nem terheli.

Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést a hibás áron nem áll módomban elfogadni, és nem vagyok köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő megrendelés esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben hibás áron történt megrendelés, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részemről. Ebben az esetben írásban felhívom a figyelmedet a helyes árra, és felajánlhatom a helyes áron történő szerződéskötést. A hibás ár helyett közölt helyes árat nem vagy köteles elfogadni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

VII. Termékek

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adok tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek színei a képernyők adottságainak köszönhetően nem mindig felelnek meg a valóságnak! A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívom figyelmedet, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalok!

VIII. A honlap használata

A Vevő az Eladó szolgáltatásaihoz a www.knitkate.hu elnevezésű weboldalon keresztül fér hozzá.

A Vevő regisztráció nélkül, az ÁSZF elfogadása mellett vásárlást hajthat végre a knitkate design honlapján. A Vevőnek lehetősége nyílik arra is, hogy saját felhasználónév és jelszó segítségével – előzetes önkéntes regisztrációt hajtson végre.

Az önkéntes regisztrációt követően a Vevő a honlap nyitóoldalán található ‘Bejelentkezés’ részlegen a ‘Belépés’ gombra való kattintással, valamint a felhasználónevének és a jelszavának megadásával juthat el az egyénre szabott felhasználói felületre.

A Vevő tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy annak jellegéből adódóan kizárólag akkor vehet igénybe bármely további szolgáltatást (pl. előző vásárlások megtekintése), amennyiben a honlaphoz tartozó előzetes regisztrációt eredményesen végrehajtja, e nélkül ugyanis az internetes oldalon a kívánt szolgáltatás elérésére irányuló további funkciókat használni nem tudja. A Vevő ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy az Eladó a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó vevői adatokat megőrizze, tárolja és kezelje. Erről bővebben az Adatkezelési tájékoztatóban olvashatsz.

Az Eladó nem vállal felelősséget a knitkate honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért, így az ott fellelhető bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját kockázatára alkalmazhatja. Az Eladót egyáltalán nem terheli felelősség a knitkate honlapra történő bejelentkezéshez szükséges felhasználói név és jelszó elfelejtéséből, elvesztéséből fakadó hátrányok (pl. a törzsvásárlói kedvezmények érvényesíthetetlensége) tekintetében. Amennyiben az eladói szolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának vagy megszűnésének oka a Vevő érdekkörében merül fel, az Eladónak nem kötelessége új felhasználói felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani a Vevő részére. Az Eladó nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlap használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Vevő oldaláról a vásárlás folyamán, még a termékrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetőséged van az általad bevitt adatok módosítására. Felhívom a figyelmedet, hogy a Te felelősséged, hogy az általad megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a Te általad megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. A megrendeléssel tudomásul veszed, hogy az Eladó jogosult a hibás adatbeviteledből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Rád hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívom a figyelmedet arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Termék kiválasztása

A Vevő az egyes termékek kiválasztását a felhasználói felület tetején elhelyezkedő menürendszer segítségével tudja megtenni. Az Eladó kizárólag a menürendszerben szereplő késztermékeket kínálja fel értékesítésre. A Vevő tudomásul veszi, hogy a menürendszerben feltüntetett termékárak nem azonosak a vételárral, csupán annak részét képezik. A vételár részét képezi még a szállítási költség, kivéve ha az Eladó erre kedvezményt ad.

A Vevő a kiválasztott árucikket úgynevezett kosárba tudja gyűjteni, a Vevő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon variálhatja.

Amennyiben a Vevő a kosarában lévő termékeken már nem kíván változtatni, úgy a rendelést a ‘Tovább a pénztárhoz’ gomb megnyomásával, elsőként a szállítási cím, továbbá a fizetési és a szállítási mód megadása, illetve esetlegesen megjegyzés rovat kitöltése mellett véglegesítheti. A Vevő a termékrendelést, ezt közvetően a szállítási és a számlázási adatok, majd a különböző kedvezményekre jogosító kuponkódok rögzítésével, végezetül pedig az ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató elfogadásával folytathatja. Ezt követően a vásárlást ténylegesen a “megrendelés elküldése” gombra kattintással indíthatja el.

Az Eladó a sikeres vásárlást annak rögzítésével először a felhasználói felületen, aztán a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre is visszaigazolja.

Az megrendelésed 48 órás időtartamban köt. Amennyiben azt a jelen ÁSZF szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, mentesülsz a megrendelés kötöttsége alól.

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. A rendelésről először egy automata visszajelzést kapsz, ami csak annak tényét rögzíti, hogy a megrendelésed a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül a rendelés elfogadásának. Amennyiben azt észleled, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az adataidat tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy köteles vagy ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapod meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjlek, vedd fel velem a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelésed technikai okok miatt nem érkezett meg a rendszerbe.

Az Eladó legkésőbb a rendelés elküldését követő munkanap során egy második e-mail útján visszaigazolja azt.  A szerződés a második visszaigazolással jön létre.

Az egyedi adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítésével a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettsége is keletkezett.

Fizetési mód: banki átutalás

A termékek ellenértékét banki átutalás útján rendezheted. Az átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett neve: Lampertné Iszak Katalin

Kedvezményezett bankja: Erste Bank

Kedvezményezett számlaszáma: 11600006-00000000-84847061

Az Eladó kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését, illetve egyedi megrendelés elkészítését a Vevő részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár közép-európai idő szerint 12:00 órával bezárólag az Eladó megjelölt bankszámláján jóváírásra került.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az Eladónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az Eladót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.

IX. Szállítási információk

A megvásárolt termék kiszállítása futárszolgálat közreműködése útján valósul meg. A mindenkor hatályos kiszállítási határidőket és egyéb feltételeket, az igénybe vett futárszolgálat elérhetőségét ’Szállítási díjak és fizetés’ dokumentum tartalmazza.

dpd/gls futár

A futárszolgálat a termékcsomag megérkezéséről a Vevőt késedelem nélkül értesíti. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a Vevő jogosult rendelkezni. A futár alapvetően munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között, a vásárlás során megjelölt szállítási címre kézbesíti a termékcsomagot, ugyanis ezt az alapszolgáltatást fedezi a vételár részét képező kiszállítási díj. A Vevőnek természetesen lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül a futárszolgálattal egyeztessen a garantált szűkített időszaki (például délelőtti) kézbesítés feltételeiről, azonban a fuvarozó e szolgáltatásáért a díjszabásának megfelelő felárat számíthat fel, amelyet a Vevőnek a termék átvételekor, a futárnál kell rendeznie.

Foxpost automata

A FOXPOST csomagautomaták segítségével egyszerűen, időtakarékosan és kényelmesen veheted át online rendelt termékedet, az általad választott bevásárlóközpont automatájában.

Bővebb információ: http://www.foxpost.hu/csomagatvetel-hogyan/

Személyes átvétel:

8200 Veszprém, Március 15.u. 7/c

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával tudomásul veszed, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevőt terhelik, és az Eladó ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.

A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény sértetlenségét ellenőrizni, ha a küldeményt rendben találta a fuvarlevet/átvételi elismervényt aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél/átvételi elismervény az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

Elállási jog

A Vevő az egyedi adásvételi szerződéstől a termékcsomag kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül, amelybe nem számít bele a kézbesítés napja, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. kormányrendeletben foglaltakkal összhangban, indokolás nélkül elállhat. A vevői bankszámlaszámot is magában foglaló elállást ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként, legkésőbb a határidő lejártának napját követő napon szükséges feladni az Eladó székhelyére. Az elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt árucikket eredeti bontatlan csomagolásban, valamint az értékesítésről kiállított számla eredeti példányát. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás az Eladó részére megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési vélelem beálltával) az egyedi adásvételi szerződést felbontja.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Vevő viseli továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat.

Az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, de egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.

Kivételt képeznek ez alól a kizárólag egyedi megrendelésre készülő, előre nem gyártott termékek vásárlása, amely elkészítését megrendelésed alapján, megrendelésed leadását követően kezdem meg, ezért a fogyasztót – a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a (1) bekezdésének c) pontja értemében – nem illeti meg elállási jog („olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.”).